V kategorii pojišťoven hodnotíme pojišťovny nebo pobočky zahraničních pojišťoven, které působí na českém trhu na základě platné licence ČNB. Hodnocené pojišťovny nabízejí v rámci svého portfolia produkty pro retailovou klientelu (osoby, jednotlivce), přičemž nejde o úzce specializované pojišťovny. Pojišťovny musí mít aktivní webové stránky v českém jazyce s kontakty na obchodní místa sjednávající nabízené typy pojištění (ať už vlastní pobočky či pojišťovací zprostředkovatele).

Pojišťovny jsou hodnocené ze dvou pohledů: pohledu klienta a akcionáře. V současné chvíli konzultujeme metodiku s Advisory boardem a připravujeme některé změny pro letošní ročník výzkumu.

 

A) Kritéria hodnotící klientský pohled (rok 2020)

(váha v hodnocení 50 %)

Procentuální váhy daných oblastí kritérií budou vypočteny na základě údajů poskytnutých jednotlivými pojišťovnami. Ze získaných hodnot bude vypočten průměr (procentuální váha) pro jednotlivé oblasti kritérií. Důležitost některých kritérií (dostupnost, různé způsoby komunikace) zjišťujeme průzkumem u veřejnosti.

 1. Výše pojistného

Hodnotíme výši pojistného u několika vybraných produktů za oblast životního (investiční, rizikové životní pojištění) i neživotního pojištění (pojištění domácnosti, nemovitosti, pojištění vozidel). Procentuální váhy pro hodnocení jednotlivých typů pojištění vychází ze statistik České národní banky a jsou ve výsledném přepočtu zohledněny.

2. Poskytované produkty

Hodnotí se reprezentativní produkty za oblast životního i neživotního pojištění, u nich se posuzuje, zda je pojišťovna nabízí nebo ne. V oblasti životního pojištění sledujeme základní typy kapitálového a investičního životního pojištění (důchodové, pro děti, vkladové, flexibilní), součástí hodnocení je také nabídka rizikového životního pojištění. Za neživotní oblast jsou hodnoceny pojištění majetku, odpovědnosti, vozidel, cestovní a úrazové pojištění a „jiná“ pojištění, kam řadíme pojištění právní ochrany a pojištění domácích zvířat.

3. Poskytované služby

V rámci nabídky služeb pojišťoven hodnotíme zejména on-line služby (možnost výpočtu pojištění na webu, on-line zřízení produktu, platbu pojištění prostřednictvím platební karty na webových stránkách aj.). Mezi další sledované položky patří způsoby nahlášení škodné události, služba zpětného volání či možnost stažení formulářů z webových stránek pojišťovny.

4. Dostupnost

Dostupnost pojišťoven pro klienty je hodnocena nejen podle šíře prodejní sítě, ale také na základě rozsahu průměrné otevírací doby poboček krajských měst, dostupnosti a míry zpoplatnění telefonních linek a nově také podle okamžité dostupnosti pojišťovny klientovi (hodnocen postup pojišťovny v případě potřeby sjednání schůzky s konkrétní osobou).

5. Komunikace s klientem

Úroveň komunikace s klientem posuzujeme prostřednictvím série mystery testů, které sledují úroveň komunikace na pobočkách pojišťoven (mystery shopping), klientských linkách (mystery calling) a e-mailové korespondenci (mystery mailing). Hodnocení se zaměřuje na rychlost, ochotu a kvalitu poskytnutých informací klientovi.

 

B) Kritéria hodnotící hospodaření a stabilitu – "Akcionářský pohled" (rok 2020)

(váha v hodnocení 50 %)

V rámci porovnávání hospodářských výsledků se pojišťovny hodnotí dle série ekonomických ukazatelů, nově rozdělených pro oblast životního a neživotního pojištění.

 

PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ:

1. Rentabilita

– poměr mezi ziskem po zdanění a průměrným vlastním jměním (ROAE)

2. Nákladovost

– poměr hrubé výše provozních nákladů a hrubé výše zaslouženého pojistného (pro životní pojištění)

3. Tržní podíl životního pojištění

– meziroční absolutní změna poměru předepsaného pojistného a celkové sumy předepsaného pojistného v pojišťovacím sektoru (pro životní pojištění)

4. Solventnost

– poměr disponibilní a požadované míry solventnosti (pro životní pojištění)

5. Investiční riziko

– podíl investičního životního pojištění k celkovému životnímu pojistnému

 

PRO OBLAST NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

1. Rentabilita

– poměr mezi ziskem po zdanění a průměrným vlastním jměním (ROAE)

2. Nákladovost

– poměr hrubé výše provozních nákladů a hrubé výše zaslouženého pojistného (pro neživotní pojištění)

3. Tržní podíl neživotního pojištění

– hodnotíme absolutní meziroční změnu poměru předepsaného pojistného a celkové sumy předepsaného pojistného v pojišťovacím sektoru (pro neživotní pojištění)

4. Solventnost

– poměr disponibilní a požadované míry solventnosti (pro neživotní pojištění)

5. Combined ratio

– (náklady na pojistná plnění vč. změny stavu rezerv na pojistná plnění, očištěných od zajištění + čistá výše provozních nákladů)/zasloužené pojistné, očištěné od zajištění