Ve výzkumu hodnotíme retailové banky, které působí na českém trhu na základě platné licence ČNB, avšak bez stanovené minimální výše depozit (tzn. bank pro privátní klientelu). Do hodnocení zahrnujeme také významné divize bank*. Všechny banky musí mít aktivní webové stránky v českém jazyce a veřejně dostupný sazebník poplatků vedený v české měně.

*Poštovní spořitelna

Banky jsou hodnocené ze dvou pohledů: pohledu klienta a pohledu akcionáře. V současné chvíli konzultujeme metodiku s Advisory boardem a připravujeme některé změny pro letošní ročník výzkumu.
 

A) Kritéria hodnotící klientský pohled (rok 2020)

(váha v hodnocení 50 %)

Procentuální váhy daných oblastí kritérií budou vypočteny na základě údajů poskytnutých jednotlivými bankami. Ze získaných hodnot bude vypočten průměr (procentuální váha) pro jednotlivé oblasti kritérií. Důležitost některých kritérií (vkladové/úvěrové produkty, dostupnost, různé způsoby komunikace) zjišťujeme průzkumem u veřejnosti.

1. Náklady na vedení účtu

Hodnotíme celkové měsíční náklady na vedení běžného účtu u šesti odlišných typů klientů z různých segmentů. Jednotlivé typy klientů se liší v četnosti a charakteru využívaných služeb (aktivitě).

2. Sankční a mimořádné poplatky

Hodnotí se poplatky tzv. sankčního charakteru (např. poplatek za ztrátu kreditní karty či PIN, poplatek za předčasné splacení úvěru atd.) a ostatní poplatky, se kterými se klient nesetkává pravidelně, ale spíše při mimořádných příležitostech (poplatek za vyřízení úvěru atd.).

3. Sazby

Kategorie nově zahrnuje typické životní situace, podle nichž sledujeme nejlepší úrokové sazby spořicích (spořicí, termínovaný účet) ale i úvěrových produktů (kreditní karty, kontokorentní, spotřebitelské a hypoteční úvěry). Pro danou životní situaci přitom vyhodnotíme ty nejvýhodnější sazby, typ produktu nebude limitující.

4. Poskytované produkty

V rámci hodnocení této kategorie sledujeme především komplexnost a univerzálnost produktové nabídky. Mezi 58 položkami, které sledujeme, jsou např. jednotlivé druhy debetních i kreditních karet, šíře nabídky úvěrových i depozitních produktů, běžné i spořicí účty v cizí měně, typy fixací u hypotečních úvěrů, možné způsoby investování, pojištění k platebním kartám a další.

5. Poskytované služby

Komplexnost nabídky služeb je hodnocena v rámci produktů i mimo ně. Mezi 29 hodnocenými položkami jsou hodnoceny různé druhy elektronického bankovnictví, hotovostní i bezhotovostní způsoby plateb, služby k platebním kartám, dostupnost a stažitelnost sazebníků poplatků, nastavení výpisů k běžnému účtu a další.

6. Dostupnost

Dostupnost bank pro klienty se hodnotí nejen podle počtu poboček a bankomatů, ale také na základě rozsahu průměrných otevíracích hodin na pobočkách krajských měst, dostupnosti a míry zpoplatnění telefonních linek a rozsahu úkonů, které si může klient zřídit elektronicky bez nutnosti osobní návštěvy pobočky nebo prostřednictvím bankomatu.

7. Komunikace s klientem

Úroveň komunikace s klientem posuzujeme, stejně jako u pojišťoven, prostřednictvím série mystery testů, které sledují úroveň komunikace na pobočkách pojišťoven (mystery shopping), klientských linkách (mystery calling) a e-mailové korespondenci (mystery mailing). Hodnocení se zaměřuje na rychlost, ochotu a kvalitu poskytnutých informací klientovi.

 

B) Kritéria hodnotící hospodaření a stabilitu – "Akcionářský pohled" (rok 2020)

(váha v hodnocení 50 %)

V rámci porovnávání hospodářských výsledků bank sledujeme několik základních ekonomických ukazatelů:

1. Rentabilita

– poměr mezi ziskem po zdanění a průměrným vlastním jměním (ROAE)

2. Nákladovost

– poměr mezi správními náklady a ziskem z finanční činnosti

3. Efektivnost

– poměr mezi celkovou sumou aktiv a počtem zaměstnanců

4. Tržní podíl v depozitech

– hodnotíme meziroční absolutní změnu poměru závazků (vkladů) za jinými osobami než bankami a celkové sumy závazků za těmito osobami

5. Tržní podíl v úvěrech

– hodnotíme meziroční absolutní změnu poměru pohledávek za jinými osobami než bankami a celkové sumy pohledávek za těmito osobami

6. Kvalita aktiv

– podíl pohledávek z finanční činnosti se selháním na objemu pohledávek z finanční činnosti hodnocené banky celkem

7. Krytí úvěrů

– nově hodnotíme podíl depozit a úvěrů, vyšší % výsledek je hodnocen lépe